เ ก า ะ สี ชั ง + วั น ที่ ส อ ง – ส า ม

นั่งเรือมาเกาะสีชังแล้ว

เสื้อชูชีพ….

ขึ้นเกาะสีชังเสร็จก็ ใช้บริการรถนำเที่ยวคันนี้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>